Tietosuojaseloste

Nor-Maali Oy:n Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä:
Nor-Maali Oy (2777254-5), Vanhatie 20, 15240 Lahti

Rekisterinpitäjän edustaja rekisteriä koskevissa asioissa:
Nor-Maali Oy, Kimmo Svanbäck
+358 40 559 9201

Rekisterin nimi:
Nor-Maali Oy Asiakas- ja toimittajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisterissä ylläpidetään Nor-Maali Oy:n asiakas- ja toimittajatietoja. Tämän rekisterin mukaisten tietojen käsittelyn tarkoituksena on Nor-Maali Oy:n ja asiakkaan sekä toimittajan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito. 

Rekisterin tietosisältö:
Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia tietoja: nimitiedot, osoitetiedot, sähköpostiosoite, yritys tai organisaatio, asema yrityksessä, puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa 
rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille palvelun tuottamiseksi, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tietojen säilytys:
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista asiakas- tai toimittajasuhteen perusteella, tai kunnes rekisteröity pyytää tietojen poistoa. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin kyseisen henkilön lakisääteiset tiedot ja tietojen poistoa koskeva tieto.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin, sekä tarvittaessa vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisterissä oleva itseään koskeva tieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli rekisteröidyn antamiin tietoihin tulee muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisen tiedon myös oma-aloitteisesti saatuaan tiedon virheellisestä tiedosta.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, sekä lisäksi pyytää tietojen poistamista tai tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Kaikki rekisteröidyn pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle.

Tietosuojaselosteen muutokset:
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyviin selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai verkkosivuillamme. 

Päivitetty: 24.5.2018