Industrifärger – produktsäkerhet och lagstiftning. Vad är på gång?

21/6/2022

Lagstiftningen om industrifärger skärps kontinuerligt. Nya regler ålägger både tillverkare och användare mer rigorös rapportering och utbildning. Miljökonsekvensbedömningen av färgprodukter är fortfarande frivillig, men den för oss närmare en ansvarsfull och mer hållbar affärsverksamhet. Sirutiina Hakulinen, produktsäkerhetsingenjör på Nor-Maali, berättar om två aktuella ämnen: det kommande kravet på diisocyanatutbildning och EPD.

Nya krav på diisocyanathaltiga produkter – utbildningsskyldighet för användare

Ett ämne som nyligen har väckt frågor angående isocyanater är utbildningskrav för användarna. ”Det kommande utbildningskravet grundar sig på en Reach-förordning om diisocyanater, som publicerades i augusti 2020. I förordningen preciseras behovet av märkning och utbildning för industriella och professionella användare om diisocyanater där koncentrationen är över 0,1 viktprocent”, berättar Sirutiina Hakulinen.

Hon går igenom diisocyanaternas hälsoeffekter: Diisocyanater klassificeras som luftvägs- och hudsensibiliserande ämnen. Studier visar att respiratorisk sensibilisering för diisocyanater både via huden och luftvägarna orsakar arbetsbetingad astma hos arbetstagare, vilket ses som ett betydande arbetshälsoproblem. Den risk för människors hälsa som sensibiliseringen orsakar är oacceptabel.

Utbildningen för industriella och professionella användare, bekräftad på EU-nivå, måste ha genomgåtts senast den 23 augusti 2023”, fortsätter Sirutiina. ”I den kommande utbildningen ges anvisningar för hur man förhindrar exponering för diisocyanater via huden eller luftvägarna på arbetsplatsen. Med andra ord, hur man använder produkter som innehåller diisocyanat på ett säkert sätt”, berättar Sirutiina. Det kommer att finnas tre utbildningsnivåer beroende på risken för exponering. Utbildningen omfattar minst en allmän utbildning och dessutom utbildning på mer avancerad och fördjupad nivå vid behov. Ändamålet med diisocyanatanvändningen avgör utbildningsnivån. Godkänt slutprov berättigar till ett intyg om genomförd utbildning. Utbildningen ska förnyas minst vart femte år.

Det framtida utbildningskravet ska anges på förpackningar som innehåller diisocyanat. För diisocyanathaltiga polyuretanhärdare från Nor-Maali har utbildningskravet angetts på förpackningarna sedan den 24 februari 2022.

Industrifärger – produktsäkerhet och lagstiftning. Vad är på gång?

Det framtida utbildningskravet ska anges på förpackningar som innehåller diisocyanat.

”Ärendet bereds just nu på myndighetsnivå. Även vi som färgtillverkare väntar på mer information om vem som får ge utbildningen och hur den ska organiseras. Vi berättar mer så snart informationen är tillgänglig”, säger Sirutiina.

EPD miljövarudeklaration

En annan aktuell fråga för Nor-Maali är EPD-miljövarudeklarationer, som används i byggbranschen. En EPD (Environmental Product Declaration)-miljödeklaration är en standardiserad, frivillig rapport som objektivt berättar var en produkt är tillverkad och hur den påverkar miljön under hela dess livscykel. EPD ger information om produktens koldioxidavtryck (Global Warming Potential) och dess miljöeffekter på luft, mark och vatten.

Sirutiina redogör för publiceringsprocessen för EPD-deklarationerna: ”En EPD består av två nyckeldokument: ett offentligt EPD-dokument och en bakgrundsrapport. Det offentliga EPD-dokumentet är en sammanfattning av observationerna i livscykelanalysen. Den bakgrundsrapporten används för att verifiera EPD:n. Verifieringen utförs av en utsedd tredje part och utgivaren av EPD:n (i Finland Bygginformationsstiftelsen RTS). Det säkerställer att uppgifterna har granskats och konstaterats vara tillförlitliga källor till miljöinformation.”

En EPD gäller normalt i fem år och upprättas i enlighet med relevanta standarder (EN 15804+A2 och ISO 14025/ISO 21930).
Industrifärger – produktsäkerhet och lagstiftning. Vad är på gång?

EPD-miljödeklarationer är frivilliga, men användningen av dem ökar snabbt i byggbranschen i takt med medvetenheten om miljöpåverkan. EPD-deklarationerna stöder minskningen av koldioxidutsläpp och därmed hållbar utveckling genom att möjliggöra jämförelser av miljöpåverkan från olika material och produkter. Informationen i EPD:n kan användas som en informationskälla i internationella miljöklassificeringssystem som LEED och BREEAM. ”Både offentliga och privata intressenter kräver i allt högre grad en EPD”, säger Sirutiina.

”Vi utarbetar EPD-miljödeklarationer för tre olika produktgrupper: vattenburna produkter, lösningsmedelsbaserade epoxier och lösningsmedelsbaserade polyuretaner. Bakgrundsdata om produkterna samlas in i modulerna A1 (anskaffning av råvaror), A2 (transport till tillverkning) och A3 (tillverkning). Transport till kunden, kundens användning och avfallshantering ingår inte i beräkningen”, säger Sirutiina. EPD:erna för Nor-Maalis produkter kommer att publiceras i början av hösten 2022.

Med hjälp av EPD-miljödeklarationerna kan Nor-Maali ge allt mer transparent information om produkternas miljöpåverkan.

Industrifärger – produktsäkerhet och lagstiftning. Vad är på gång?

Industrifärger – produktsäkerhet och lagstiftning. Vad är på gång? Sirutiina Hakulinen, produktsäkerhetsingenjör på Nor-Maali, berättar om två aktuella ämnen: det kommande kravet på diisocyanatutbildning och EPD.

Sirutiina Hakulinen arbetar på Nor-Maali som produktsäkerhetsingenjör på HSEQ-avdelningen och ansvarar bland annat för säkerhetsdatablad om våra produkter. Hon är också ansvarig för produktbeskrivningar på Offering & Products-avdelningen.

Läs mer om Sirutiinas arbete: www.nor-maali.fi/en/story/sirutiina/

Normadur 65 HS är ett perfekt val även för underhållsmålning – passar väl till tankar och rörledningar.

28/9/2022 Tankarna och rörledningarna i Nord Terminal Paldiski petroleums terminal i Estland underhållsmålades med Normadur 65 HS. Entreprenör för målningsprojektet var Nor-Maalis långvariga kund, Oü Korund.

Mer ansvarsfulla alternativ i målningsprocessen – vattenbaserade industrifärger

28/9/2022 Industriella målningsprocesser kan genomföras ansvarsfullt. Genom att välja en vattenbaserad färg blir processen både miljövänligare och säkrare för användaren. I framtiden kommer vattenbaserad färg att bli vanligare även inom industrimålning.

Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer och Norepox Aqua DTM är nu M1-godkända!

23/9/2022 Nor-Maalis vattenburna produkter Akvanor 100 SG, Akvanor 81 Primer och Norepox Aqua DTM är nu M1-godkända. Produkterna har klarat den strängaste emissionsklassificeringen för konstruktionsmaterial från Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate.

”Kan man måla när det är kallt?” – Värmebesparing i industriella lackeringsanläggningar

20/9/2022 Energikrisen har väckt frågor om värmebesparing i industriella lackeringsanläggningar. Priserna på el, gas, olja, pellets och andra värmekällor har ökat markant och deras tillgänglighet har minskat. Kan temperaturen sänkas i lackeringsanläggningar? Vad bör man tänka på i så fall? Juhani Korajoki, chef för Nor-Maalis Tekniska Service, berättar om hur kallare målningsförhållanden påverkar produktionsprocessen.

Nor-Maali Sverige presenterar stolt vår nya samarbetspartner: Färg-In Skellefteå och Leksands Industrifärg

1/9/2022 Nor-Maali Sverige kan stolt presentera att Färg-In Skellefteå och Leksands Industrifärg (LIFAB) är våra nya samarbetspartners.