Suuronnettomuuden varalta yleisölle annettavat tiedot

1. Toiminnanharjoittajan nimi ja tuotantolaitoksen osoite

Nor-Maali Oy, Vanhatie 20, 15240 Lahti

2. Tietoja antavien henkilöiden nimet ja asema

Jyri Kangasmäki, Tuotantopäällikkö, +358 44 774 6546

Elina Syrjä, HSEQ-päällikkö, +358 50 518 7784

3. Toimintaperiaateasiakirja

Tuotantolaitoksella noudatetaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun Valtioneuvoston asetuksen 658/2015 soveltamisesta johtuvia säännöksiä ja hallinnollisia määräyksiä. Yrityksellä on lisäksi Etelä- Suomen Aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa (17.6.2016).

4. Tuotantolaitoksen toiminnan kuvaus

Tehtaalla valmistetaan maaleja metalli- ja betonipinnoille. Tuotteet ovat joko vesiohenteisia tai liuotinohenteisia maaleja sekä niiden ohenteita. Maalit valmistetaan sekoittamalla raaka-aineet tietyssä suhteessa ja ne koostuvat tyypillisesti sideaineista, pigmenteistä ja liuottimesta tai vedestä. Valmistusvaiheessa ei tapahdu kemiallista reaktiota. Valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden välillä on eroja riippuen valmiilta tuotteelta halutuista ominaisuuksista. Raaka-aineet vaikuttavat suuresti tuotteiden ympäristövaikutuksiin ja turvallisuuteen. Valmistukseen käytettävistä raaka-aineista osa on luokiteltu vaarallisiksi ja näistä suurin osa on palavia nesteitä. Tehtaan alueella voidaan varastoida vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja (raaka-aineita ja tuotteita) maksimissaan yhteensä noin 2 800 tonnia, josta palavia nesteitä saa olla noin 1 200 tonnia.

5. Tuotantolaitoksen suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat aineet

Liuottimet, liuotinta sisältävät tuotteet ja raaka-aineet, ympäristölle vaaralliset korroosionestopigmentit, muita luokittelemattomia aineita, jotka kuitenkin tulipalon aikana voivat muodostaa haitallisia tai myrkyllisiä kaasuja yhdessä muiden aineiden kanssa

6. Suuronnettomuusvaarat

Toimipaikan suurimman riskin muodostaa suurpalo tehdasalueella palavien nesteiden suuren määrän takia. Mahdollisessa tulipalossa kemikaalit muodostaisivat erilaisia terveydelle vaarallisia savukaasujen yhdistelmiä. Riskinä suurpalossa voi olla myös sammutusjätevesien kulkeutuminen kaupungin viemäriverkostoon ja maaperään.

7. Onnettomuudesta tiedottaminen

Yrityksen sisällä onnettomuudesta tiedotetaan toiminnanharjoittajan toimesta. Alueen ulkopuolella tiedottamisen hoitavat poliisi ja pelastuslaitos.

8. Mihin toimiin onnettomuusalueella olevan väestön on ryhdyttävä ja miten sen on käyttäydyttävä suuronnettomuuden tapahtuessa

Tehtaan paloilmoitinlaitteiden hälytykset ohjautuvat suoraan hätäkeskukseen. Mikäli onnettomuudesta arvioidaan olevan vaaraa lähistöllä asuvalle väestölle, Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastaa väestön varoittamisesta ja tiedottaa, miten onnettomuuden sattuessa on toimittava. Jokaisen alueella oleskelevan tulee onnettomuustilanteessa noudattaa viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

9. Toiminnanharjoittajan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin suuronnettomuuden minimoimiseksi

Tehdasalueella on varauduttu erilaisiin vahinko- ja onnettomuustilanteisiin tilojen ja tuotantovälineiden suunnittelulla sekä henkilöstön ohjeistamisella. Käyttöturvallisuus otetaan huomioon myös valittaessa maaleihin käytettäviä raaka-aineita. Henkilöstö on koulutettu käyttämään kemikaaleja mahdollisimman turvallisesti sekä myös toimimaan oikealla tavalla erilaisissa vaaratilanteissa. Paloturvallisuuteen kuuluu kaikkien tilojen automaattisten palonilmaisulaitteiden kattavuus. Kaikki palavien nesteiden rakennuksissa olevat varastointi- ja tuotantotilat on varustettu tehostetulla automaattisella sammutusjärjestelmällä. Palavien nesteiden varastointi- ja käsittelytiloissa on myös kattava liuotinhöyryjen tunnistuslaitteisto. Paloilmoitinlaitteiden hälytykset ohjautuvat suoraan hätäkeskukseen. Toimipaikan henkilöstö saa hälytyksen sireenihälytyksenä. Mahdolliset vuodot maaperään ja vesistöön on pyritty estämään monin erilaisin teknisin järjestelmin. Onnettomuuksien varalta järjestämme säännöllisesti harjoituksia sekä henkilökunnan että pelastuslaitoksen kanssa, jotta suuronnettomuuksissa voidaan toimia asianmukaisesti ja minimoida niiden seuraukset.

TUKES on suorittanut tuotantolaitoksella tarkastuksen 2023.

 

Lisätietoja tästä tiedotteesta:

HSEQ-päällikkö Elina Syrjä, puh. +358 50 518 7784 sähköpostitse elina.syrja@nor-maali.fi

 

Päivitetty tiedote

Lahdessa 22.3.2023