Kaameravalve ja pääsu reguleerimine

Privaatsusteade Nor-Maali Oy kaameravalve ja pääsu reguleerimise registri kohta

Viimati muutetud 01.06.2022

1. VASTUTAVAD TÖÖTLEJAD JA KONTAKTTEAVE REGISTRIGA SEOTUD ASJADES

Nor-Maali Oy (Business ID 3257285-5)
Vanhatie 20, 15240 Lahti
tietosuoja@nor-maali.fi

2.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS?

Isikuandmete töötlemise alus on Nor-Maali Oy õigustatud huvi. Kaameravalve ja pääsu reguleerimise eesmärk on:

 • kaitsta vara, ennetada vandalismi ja kuritegusid
 • abistada juba toime pandud kuritegude ning aset leidnud vara ja turvalisust ohustavate olukordade uurimisel;
 • tagada ruumide ja territooriumil liikuvate inimeste turvalisus
 • tagada tootmisprotsesside nõuetekohane toimimine ja ohutus ning ennetada tootmisprotsessi ohustavaid olukordi ja abistada juba aset leidnud olukordade uurimisel.

Lisaks võib valvekaamera salvestisi kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • töösuhte lõpetamise aluse kontrollimine
 • naiste ja meeste võrdõiguslikkuse seaduse kohase ahistamis- või kiusamisjuhtumi või töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohase ahistamisjuhtumi või kohatu käitumise uurimine või kinnitamine, kui ettevõttel on põhjendatud alus kahtlustada, et töötaja on süüdi ahistamises, kiusamises või kohatus käitumises
 • tööõnnetuse, ohu või riski põhjustanud muu olukorra uurimine kooskõlas tööohutuse ja töötervishoiu seadusega.

3.MILLISEID ANDMEID ME TÖÖTLEME JA KUHU ME NEED KOGUME?

Register sisaldab Nor-Maali Oy territooriumil Vanhatie 20 (Lahti) oleval kaameravalve alal asuvate kaamerate salvestatud materjale. Lisaks filmimaterjalidele kantakse registrisse kuupäev ja kellaaeg.

Pääsu reguleerimise süsteem moodustab pääsukaardi kasutamisel põhineva registri, kus säilitatakse lubatud ja keeldutud pääsusündmusi (templiandmeid), mis hõlmavad kuupäevi ja kellaaegu. Lisaks sisaldab register järgmist teavet isikute kohta, kellele on väljastatud pääsukaart:

 • nimi ja vajaduse korral ettevõtte nimi;
 • number of the access control key and the information of the access rights.pääsuvõtme number ja pääsuõiguste teave.

Registrisse salvestatud teabe allikas olete eelkõige Teie seoses salvestuskaamerate valve ja pääsu reguleerimisega. Muid teabeallikaid kasutatakse õigusaktidega lubatud piirides.

4.KELLELE ME ANDMEID AVALDAME VÕI EDASTAME JA KAS ME EDASTAME ANDMEID VÄLJAPOOLE EL-I VÕI EMP-D?

Isikuandmeid ei avaldata tavapäraselt kolmandatele isikutele ega edastata väljapoole EL-i või EMP-d. Andmeid võidakse vajaduse korral avaldada ametivõimudele kuritegude uurimiseks.

We use an external service provider to implement access control. We make data processing agreements with service providers acting as processors and ensure that our collaboration partners process personal data only to the extent that is necessary for the provision of the service in question.

5. KUIDAS ME ANDMEID KAITSEME JA KUI KAUA ANDMEID SÄILITAME?

Registrit hoitakse lukustatud kohas ja parooliga kaitstud seadmetes. Juurdepääs registrile on ainult eelnevalt määratud isikutel nende tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses. Allhanke kasutamise korral tagame isikuandmete kaitse, sõlmides alltöövõtjatega andmetöötluslepingud.

Registri osana töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik kaameravalve ja pääsu reguleerimise eesmärgi täitmiseks. Pääsu reguleerimise andmeid võidakse tagantjärele töödelda ligikaudu kahe kuu jooksul. Kaamerate filmimaterjale võidakse sõltuvalt salvestusmahust tagantjärele töödelda ligikaudu viie kuu jooksul.

6. TEIE ÕIGUSED ANDMESUBJEKTINA

Andmesubjekti õigustega seotud päringute esitamisel tuleb kasutada punktis 1 antud kontaktandmeid.

ANDMESUBJEKTINA ON TEIL JÄRGMISED ÕIGUSED:

Õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada või kustutada.

 • Teil on õigus kontrollida enda kohta registris säilitatavaid isikuandmeid ja nõuda nende parandamist või kustutamist.

Õigus esitada vastuväiteid ja piirata töötlemist.

 • Teil on õigus esitada vastuväiteid või nõuda töötlemise piiramist.

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

 • Teil on õigus esitada kaebus asjakohasele järelevalveasutusele, eelkõige EL-i liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui olete seisukohal, et Teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub kohaldatavat isikuandmete kaitse määrust.

​​​​​