Privaatsusteade

Privaatsusteade Nor-Maali ettevõtete klientide ja koostööpartnerite ning nende esindajate isikuandmete kohta

Viimati muutetud 01.06.2022

Selle teate eesmärk on teavitada Teid sellest, kuidas me Nor-Maali ettevõtetes kogume ja töötleme isikuandmeid, mis on seotud klientide, potentsiaalsete klientide, alltöövõtjate ja teiste äripartnerite esindajatega, kellega meil juba on või on kavas luua ärisuhe.

1. KAASVASTUTAVAD TÖÖTLEJAD

Nor-Maali Oy (3257285-5)
Nor-Maali Group Oy (2735929-1)
Nor-Maali Holding Oy (0949496-7)
(“Nor-Maali ettevõtted”)

2. KONTAKTTEAVE REGISTRIGA SEOTUD ASJADES

Nor-Maali Oy, Vanhatie 20, 15240 Lahti
tietosuoja@nor-maali.fi

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Kogume ja töötleme oma äriklientide, meie toodetest huvitujate ja koostööpartnerite kontaktisikute või otsustajate isikuandmeid. Isikuandmete töötlemise alus on Nor-Maali ettevõtete leping või õigustatud huvi (nt otseturundus, pettuste ennetamine, võlgade sissenõudmine).

Andmete töötlemise eesmärgid on järgmised:

 • Nor-Maali ettevõtete ja klientide ning koostööpartnerite vaheliste suhete haldamine ja hoidmine; kliendi- ja koostöösuhete arendamine, analüüs ja statistika
 • Klientidega suhtlemine ja otseturundus
 • Müügi- ja turundusürituste korraldamine
 • Äritegevuse ja teenuste planeerimine ning arendamine
 • Pettuste või väärkasutuse avastamine ja vältimine

Nor-Maali Oy peab Nor-Maali ettevõtete jaoks keskset klientide isikuandmetega seotud registrit haldamise ning ettevõtete äritegevuse planeerimise ja arendamise eesmärgil.

4. MILLISEID ANDMEID ME TÖÖTLEME JA KUHU ME NEED KOGUME?

Me töötleme oma klientidest, tarnijatest ja koostööpartneritest ettevõtete otsustajate ja kontaktisikute (sh uudiskirja tellijad, hinnapakkumist küsinud või kontaktisoovi esitanud isikud, üritustel osalejad) kohta järgmist teavet.

 • Nimi, ametikoht, ettevõte, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber
 • Kliendiajalugu (nt osalemine üritustel)
 • Otseturunduse load ja keelud
 • Turundustegevus, nende kasutamine ja seoses nendega esitatud teave, nt uudiskirja tellimine.

Register sisaldab potentsiaalsete klientettevõtete otsustajate ja kontaktisikute kohta järgmised andmed.

 • Nimi, ettevõte, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber
 • Teave andmesubjekti tööülesannete ja ametiseisundi kohta ärielus või avalik-õiguslikus ametis
 • Otseturunduse load ja keelud.

Andmeid kogutakse Teilt peamiselt telefoni teel, koosolekutel või muude samaväärsete vahendite abil. Andmeid kogutakse ka seoses kliendi- või koostöölepingu sõlmimisega ja hangitakse muul viisil kliendi- või koostöösuhte käigus. Isikuandmeid võidakse koguda ja ajakohastada ka avalikest ja eraregistritest..

5. KELLELE ME ANDMEID AVALDAME VÕI EDASTAME JA KAS ME EDASTAME ANDMEID VÄLJAPOOLE EL-I VÕI EMP-D?

Kui Te ei keela oma andmete avaldamist, võime avaldada andmeid nt valitud koostööpartneritele teenuse osutamiseks õigusaktidega lubatud piires.

Kasutame väliste teenuseosutajate teenuseid nt uudiskirja postiloendite ning kliendi- ja koostööpartnerite teabe hoidmiseks ja üritustel osalejate teabe töötlemiseks. Andmekaitselepingu kohaselt saab iga teenuseosutaja töödelda isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik vastava teenuse osutamiseks.

Isikuandmeid ei edastata väljapoole EL-i või EMP riike.

Iga Nor-Maali ettevõte töötleb isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik kõnealuse ettevõtte koostöö- või kliendisuhte jaoks.

6. KUIDAS ME ANDMEID KAITSEME JA KUI KAUA ANDMEID SÄILITAME?

Isikuandmeid sisaldavate süsteemide kasutamise õigus on ainult isikutel, kellel on õigus töödelda isikuandmeid. Igal kasutajal on isiklik kasutajanimi ja parool. Andmed kogutakse andmebaasidesse, mis on turvatud nõuetekohase viirusetõrje ja tulemüüridega. Andmebaasid ja nende varukoopiad asuvad lukustatud ruumides ja neile pääsevad juurde ainult kindlad eelnevalt määratud isikud.

Säilitame isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik tulenevalt kasutusotstarbest (nt kliendi/tarnija suhe) või kuni andmesubjekt nõuab andmete kustutamist. Sellisel juhul säilitame andmed, mille oleme õigusnormide kohaselt kohustatud säilitama, ja andmed kustutamise kohta.

Me kanname hoolt selliste mõistlike meetmete võtmise eest, mis tagavad, et registris ei säilitataks isikuandmeid, mis on töötlemise eesmärki arvestades kokkusobimatud, aegunud või ebatäpsed.

7. TEIE ÕIGUSED ANDMESUBJEKTINA

Andmesubjekti õigustega seotud päringute esitamisel tuleb kasutada punktis 2 antud kontaktandmeid. Andmesubjektina on teil järgmised õigused:

 • Õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada või kustutada
  • Teil on õigus kontrollida enda kohta registris säilitatavaid isikuandmeid ja nõuda nende parandamist või kustutamist.
 • Otseturunduse keeld ja õigus piirata töötlemist
  • Teil on õigus esitada vastuväiteid või nõuda töötlemise piiramist ja keelata otseturundus.
 • Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele
  • Teil on õigus esitada kaebus asjakohasele järelevalveasutusele, eelkõige EL-i liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui olete seisukohal, et Teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub kohaldatavat isikuandmete kaitse määrust.