Värbamisregister

Privaatsusteade Nor-Maali Oy ja Nor-Maali Group Oy värbamisregistrite kohta

Viimati muudetud 01.06.2022

1. Vastutavad töötlejad ja kontaktteave registriga seotud asjades

Nor-Maali Oy (Registrikood 3257285-5)
Vanhatie 20, 15240 Lahti
tietosuoja@nor-maali.fi

Nor-Maali Group Oy (Registrikood 2735929-1)
Vanhatie 20, 15240 Lahti
tietosuoja@nor-maali.fi

2. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Isikuandmete töötlemise eesmärk on Nor-Maali Oy ja Nor-Maali Group Oy värbamistegevuse haldamine. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi, mis põhineb tööle kandideerimise avaldusel ja värbamisprotsessil ning näiteks Teie nõusolekul tehtud isikuomaduste ja kutseoskuste hindamistel ning soovitustest kogutud teabel.

3. Milliseid andmeid me töötleme ja kuhu me need kogume?

Me töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • Identifitseerimisandmed: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg
 • Kontaktteave: aadress, telefoninumber, e-posti aadress
 • Teave tööle kandideerimise avalduse ja elulookirjelduse kohta. Näiteks teenistuskäigu, hariduse, oskuste ja konfidentsiaalsete postituste teave
 • Intervjuude ja testide teave
 • Muu võimalik teave, mille olete meile edastanud.

Register sisaldab eelkõige Teie töösoovijana sisestatud või Teie nõusolekul soovitustest või testidest saadud andmeid. Muu teave sisaldab värbamisprotsessiga seotud andmeid. Muid teabeallikaid kasutatakse kohaldatavate õigusaktidega lubatud piirides.

4. Kellele me andmeid avaldame või edastame ja kas me edastame andmeid väljapoole EL-i või EMP-d?

Me ei avalda Teie isikuandmeid ega edasta andmeid väljaspool EL-i või EMP-d asuvatesse riikidesse.

Võime kasutada väliseid teenuseosutajaid isikuomaduste ja kutseoskuste hindamise ning värbamisprotsessi läbiviimiseks. Sõlmime andmetöötluslepingud teenuseosutajatega ja kõigi Nor-Maali ettevõtetega, mis osalevad isikuandmete töötlemises, ning tagame, et meie koostööpartnerid töötleksid isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik kõnealuse teenuse osutamiseks

5. Kuidas me andmeid kaitseme ja kui kaua andmeid säilitame??

Töösoovijate isikuandmeid on õigus töödelda ainult värbamisprotsessis osalevatel isikutel. Allhanke korral tagame andmekaitse, sõlmides isikuandmeid töötlevate alltöövõtjatega andmetöötluslepingud.

Avatud kandideerimiste korral säilitatakse töösoovijate isikuandmeid kuus kuud alates avalduse esitamisest. Konkreetse tööülesande täitmiseks kandideerimiseks esitatud avaldusi ja värbamisprotsessi käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse üks aasta pärast värbamisprotsessi lõppu.

Teie õigused andmesubjektina

Andmesubjekti õigustega seotud päringute esitamisel tuleb kasutada punktis 1 antud kontaktandmeid. Andmesubjektina on Teil järgmised õigused:

 • Õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada või kustutada
  • Teil on õigus kontrollida enda kohta registris säilitatavaid isikuandmeid ja nõuda nende parandamist või kustutamist.
 • Õigus nõusolek tagasi võtta
  • Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta sellele eelnenud andmetöötluse seaduslikkust.
 • Õigus esitada vastuväiteid ja piirata töötlemist
  • Teil on õigus esitada vastuväiteid või nõuda töötlemise piiramist ja õigus lasta oma isikuandmed edastada.
 • Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele
  • Teil on õigus esitada kaebus asjakohasele järelevalveasutusele, eelkõige EL-i liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui olete seisukohal, et Teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub kohaldatavat isikuandmete kaitse määrust.