Tallentavan kamera- ja kulunvalvonnan tietosuojaseloste

Nor-Maali Oy:n tallentavan kamera- ja kulunvalvonnan tietosuojaseloste

Laadittu 25.1.2019

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT REKISTERIASIOISSA

Nor-Maali Oy (y-tunnus 3257285-5)
Vanhatie 20, 15240 Lahti
tietosuoja@nor-maali.fi

2. MIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN JA MILLÄ PERUSTEELLA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Tietojen käsittely perustuu Nor-Maali Oy:n oikeutettuun etuun. Kameravalvonnan sekä kulunvalvonnan tarkoitus on:

 • suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä ilkivaltaa ja rikoksia
 • auttaa jo tapahtuneiden rikosten sekä omaisuutta ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämisessä
 • varmistaa alueella liikkuvien henkilöiden ja alueiden turvallisuus
 • valvoa tuotantoprosessien asianmukaista toimintaa ja turvallisuutta sekä ennaltaehkäistä tuotantoprosessia vaarantavia tilanteita sekä auttaa jo tapahtuneiden tilanteiden selvittämistä.

Kameravalvonnan tallenteita voidaan lisäksi käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi
 • tasa-arvolaissa tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa tarkoitetun häirinnän tai epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi, mikäli on perusteltu syy epäillä työntekijän syyllistyneen häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen käytökseen
 • työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

3. MILLAISIA HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME JA MISTÄ KERÄÄMME TIEDOT?

Rekisteri sisältää Nor-Maali Oy:n Vanhatie 20 (Lahti) kameravalvonnan piiriin kuuluville alueille ja tiloihin sijoitettujen kameroiden kuvaamaa ja tallentamaa kuva-aineistoa alueella ja tiloissa liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

Kulunvalvontajärjestelmä muodostaa kulkukortin käytön perusteella rekisterin, johon tallentuvat hyväksytyt ja hylätyt kulkutapahtumat (leimaustiedot) päivämäärineen ja kellonaikoineen. Lisäksi rekisteri sisältää seuraavat tiedot henkilöistä, joille on myönnetty kulkukortti:

 • nimi ja tarvittaessa yrityksen nimi
 • kulunvalvonta-avaimen numero ja kulkuoikeuteen liittyvät tiedot.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi tallentavan kameravalvonnan ja kulunvalvonnan yhteydessä. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

4. MILLE TAHOILLE LUOVUTAMME TAI SIIRRÄMME TIETOJA JA SIIRRÄMMEKÖ TIETOA EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE?

Emme luovuta henkilötietojasi säännönmukaisesti eteenpäin, emmekä siirrä niitä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille rikosten tutkintaa varten.

Käytämme kulunvalvonnan toteuttamiseen ulkopuolista palveluntarjoajaa. Solmimme kaikkien käsittelijän roolissa toimivien palveluntarjoajien kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä ja edellytämme yhteistyökumppaneidemme käsittelevän henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tuottamiseksi.

5. MITEN SUOJAAMME TIETOJA JA KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME NIITÄ?

Rekisterit säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Varmistamme henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidemme kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen myös ulkoistustilanteissa.

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan tai kulunvalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi. Kulunvalvonnan tietoja voidaan käsitellä takautuvasti n. 2 kuukauden ajalta. Kameravalvonnan tallenteita voidaan käsitellä takautuvasti tallennuskapasiteetista riippuen n. viiden kuukauden ajalta.

6. OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ TIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYEN

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa 1 kohdassa mainittuun osoitteeseen. Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa.

 • Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.

Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 • Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.