Tietosuojaseloste

Nor-Maali Oy:n asiakas- ja toimittajarekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 25.1.2019

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT REKISTERIASIOISSA

Nor-Maali Oy (y-tunnus 2777254-5)
Vanhatie 20, 15240 Lahti
tietosuoja@nor-maali.fi

2. MIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN JA MILLÄ PERUSTEELLA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Ylläpidämme rekisterissä Nor-Maali Oy:n asiakas- ja toimittajatietoja. Henkilö-tietojen käsittely perustuu sopimukseen tai Nor-Maali Oy:n oikeutettuun etuun (esim. suoramarkkinointi). Tietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • Nor-Maali Oy:n ja asiakkaan sekä toimittajan välisen asiakassuhteen hoi-to ja ylläpito sekä sen kehittäminen, analysointi ja tilastointi
 • asiakasviestintä ja suoramarkkinointi
 • myynti- ja markkinointitapahtumien järjestäminen
 • liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen.

3. MILLAISIA HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME JA MISTÄ KERÄÄMME TIEDOT?

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja asiakas- tai toimittajayritysten tai yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä (ml. uutiskirjeen tilaajat, tarjouspyynnön tehneet, yhteydenottopyynnön jättäneet, tilaisuuksiin osallistujat):

 • nimi, asema yrityksessä, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • asiakashistoria (esim. tilaisuuksiin osallistuminen)
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja potentiaalisten asiakasyritysten ja -yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

 • Nimi, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Tiedot kerätään lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi puhelimitse, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteri koostetaan Nor-Maali Oy:n kanssa tehtävän asiakkuus- tai yhteistyösopimuksen solmimisen yhteydessä ja sopimussuhteen aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä suhteessa muutoin saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

4. MILLE TAHOILLE LUOVUTAMME TAI SIIRRÄMME TIETOJA JA SIIRRÄMMEKÖ TIETOA EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE?

Voimme luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa valikoiduille yhteistyökumppaneille palvelun tuottamiseksi, ellet kiellä tietojesi luovuttamista.

Käytämme ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita esim. uutiskirjeen lähetyslistojen, asiakas- ja yhteistyökumppanitietojen ylläpitoon sekä tilaisuuksiin osallistujien tietojen käsittelyyn. Kukin palvelutarjoaja käsittelee tietosuojasopimuksen mukaisesti henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi.

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

5. MITEN SUOJAAMME TIETOJA JA KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME NIITÄ?

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla. Tieto-kannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista asiakas- tai toimitta-ja suhteen perusteella, tai kunnes rekisteröity pyytää tietojen poistoa. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin kyseisen henkilön lakisääteiset tiedot ja tietojen poistoa koskeva tieto.

Huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ett-emme säilytä rekisteröidyistä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

6. OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ TIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYEN

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa 1 kohdassa mainittuun osoitteeseen. Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa.

 • Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.

Suoramarkkinointikielto ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 • Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä ja kieltää suoramarkkinointi sekä pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työ-paikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.