Koolitusnõue diisotsüanaatide kasutajatele

Töötajate tervise kaitsmiseks nõutakse alates 24. augustist 2023 diisotsüanaatide kasutamise koolitust. Tööandjad peavad tagama, et diisotsüanaatide kasutajad on läbinud ohutu kasutamise koolituse. Kemikaali tarnija peab tagama, et saajat teavitatakse koolitusnõudest ja et see on märgitud pakendile.

DIISOTSÜANAADID

Diisotsüanaadid on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 ühtlustatud klassifikatsiooni alusel liigitatud hingamisteid ja nahka sensibiliseerivateks ühenditeks (1. kategooria). Uuringute kohaselt põhjustab diisotsüanaatidega nahakaudsel kokkupuutel või nende sissehingamisel tekkiv hingamisteede sensibiliseerimine tööhaigusena astmat, mida loetakse oluliseks töötervishoiu probleemiks. Sensibiliseerimisest tulenev oht inimeste tervisele on vastuvõetamatu.

REACH-MÄÄRUS DIISOTSÜANAATIDE KOHTA

Euroopa Liit avaldas REACH-määruse diisotsüanaatide kohta 2020. aasta augustis. Määrusega täpsustatakse tööstuslike ja erialaste kasutajate koolitus– ja märgistamisnõuded diisotsüanaatidele, mille kontsentratsioon on suurem kui 0,1 massiprotsenti.

KOOLITUSNÕUE
Diisotsüanaatide kasutamise koolitus on vajalik töötajate tervise kaitsmiseks. ELi tasandil kinnitatud koolitus tööstuslikele ja erialastele kasutajatele peab olema lõpetatud hiljemalt 23.08.2023. Koolituse eesmärk on anda juhiseid, kuidas vältida diisotsüanaatidega kokkupuudet töökohal ja kuidas diisotsüanaati sisaldavaid tooteid ohutult kasutada. Tööandjad peavad tagama, et diisotsüanaatide kasutajad on läbinud ohutu kasutamise koolituse. Alates 24.08.2023 ei tohi ettevõte diisotsüanaate kasutada, kui kasutaja ei ole läbinud ohutu kasutamise koolitust.

MÄRGISTUSNÕUE

Alates 24.02.2022 peab kemikaalide tarnija tagama, et saajat teavitatakse koolitusnõudest ja et koolitusnõue on märgitud pakendile: „Alates 24. augustist 2023 nõutakse enne tööstuslikku või erialast kasutamist piisava koolituse läbimist“. Kemikaali tarnija peab tagama, et koolitus oleks saajale kättesaadav.

Piirangut ei kohaldata kemikaalide suhtes, mis sisaldavad vähem kui 0,1 massiprotsenti diisotsüanaate.

DIISOTSÜANAATIDE KOOLITUS

Kuidas koolitus toimub?

 • Koolitus toimub diisotsüanaatide ohutu kasutamise ja käsitsemise veebilehel https://www.safeusediisocyanates.eu/.
 • Koolitusmaterjalid ja kursused on kättesaadavad nende liikmesriikide ametlikes keeltes, kuhu aineid või segusid tarnitakse.
 • Eestikeelne koolitus toimub alates 2023. aasta juulis.
 • Koolituse hind ühele osalejale on 5 eurot.

Mida koolitus hõlmab?

 • Koolitus on jaotatud kokkupuuteohu järgi kolmeks tasemeks.
 • Miinimumnõue on üldine koolitus (tase 1), millele lisandub vajaduse korral kesktaseme koolitus (tase 2) ja põhjalik koolitus (tase 3).
 • Koolituse sisu valitakse kokkupuuteohu alusel. Näiteks kui ainet pihustatakse välistingimustes, kus on piiratud või ainult loomulik ventilatsioon (sh suured tööstustsehhid), on põhjalik koolitus (tase 3) kohustuslik.
 • Veebisaidi õppekava koosneb moodulitest, millest valitakse vajalikud moodulid kokkupuuteohu alusel.
  • Tootjad, inspektorid: (tase 1)
  • Värvimine rulli või pintsliga: tase 2
  • Pihustamine siseruumides – tõmbeventilatsiooniga värvitöökoda: (tase 2)
  • Pihustamine siseruumides – avatud ruum, loomulik ventilatsioon: (tase 3)
  • Pihustamine väljas: (tase 3)
 • Koolituse eduka läbimise korral antakse tunnistus.
 • Koolitus tuleb läbida vähemalt iga viie aasta tagant.

MILLISED NOR-MAALI TOOTED SISALDAVAD DIISOTSÜANAATE?

 • Normadur’i kõvendi
 • Normadur Aqua’i kõvendi
 • Normafine’i kõvendi (< 0,1 massiprotsenti => koolitust ei nõuta)
 • Normatop’i kõvendi

Jotun tooted:

 • Hardtop AX’i kõvendi
 • Hardtop Flexi’i kõvendi
 • Hardtop XP’i kõvendi
 • Hardtop XPF’i kõvendi

 

LOE LISA: Polüuretaanvärvide ohutu kasutamine