Arbetssäkerhet vid användning av industrifärger

Vid våtlackering svävar beståndsdelar av färgblandningen omkring i den omgivande luften under processen. Dessa partiklar och flyktiga lösningsmedel får inte hamna på huden eller i andningsluften. Industrifärger är säkra att använda när personlig skyddsutrustning används i målningsarbetet för att förhindra exponering. Det är viktigt att vara skyddad i alla skeden av ytbehandlingsprocessen.

I följande bild är ytbehandlingsprocessen indelad i fyra olika steg, där man kan bli utsatt för olika slags exponering. Det är viktigt att vara skyddad i alla arbetsmoment: förbehandling, blandning av komponenter, sprutning och rengöring.

Personligt skydd

Se till att alltid skydda dig i varje skede av ytbehandlingsprocessen. Detaljerade anvisningar finns i säkerhetsdatabladen för respektive produkt (Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd).

  • Använd alltid skyddsutrustning om exponeringen inte kan reduceras tillräckligt med andra åtgärder.
  • Om ventilationen på användningsplatsen är otillräcklig måste du använda halv- eller helmask utrustad med lämpligt filter.
  • Hindra exponering på bar hud. Använd kemikalieskyddskläder och kemikalieskyddshandskar om det finns risk för stänk och absorption av kemikalier från omgivningsluften.
  • Ögon- eller ansiktsskydd ska användas om det finns risk för stänk vid arbetet.
  • Även om personlig skyddsutrustning används får du inte försumma att ordna med effektiv ventilation och att undvika kontakt med kemikalier.

Lämplig personlig skyddsutrustning för sprutmålning: Skyddskläder och -handskar, antistatiska arbetsskor, helmask för att skydda ögon och ansikte samt som andningsskydd ett motoriserat skydd med nödvändiga filter.

ANDNINGSSKYDD:
Om ventilationen är otillräcklig, använd andningsskydd (halv- eller helmask) med lämpligt filter.
Förbehandling: Andningsskydd med gasfilter A (lösningsmedel), Andningsskydd med P-typ dammfilter (slipning)
Blandning av komponenter: Andningsskydd med gasfilter A (lösningsmedel)
Sprutning: Andningsskydd med kombinationfilter AP / ABP (beroende på produkt). Vid långvarigt arbete rekommenderas att använda motoriserat eller separerat skydd (friskluft- eller trycklufthuva eller annat).
Rengöring: Andningsskydd med gasfilter A (lösningsmedel)

Målare ska ha en helmask med motoriserat ansiktsskydd som även skyddar ögon och ansikte. De nödvändiga filtren finns i motorsektionen.

KROPPSSKYDD:
Skyddskläder och -handskar som täcker huden i alla arbetsmoment. Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation. Använd lämpliga handskar som uppfyller standarden EN374. Risken för handeksem är högst bland målare som dagligen använder epoxi- och polyuretanfärger. Dessa färger är både irriterande och allergiframkallande.

ÖGONSKYDD:
Tättslutande skyddsglasögon. I närheten av arbetsplatsen bör en sköljningplats för ögonen finnas.

Ögonen kan skyddas med skyddsglasögon istället för en helmask. Det är bra att bära helmask vid sprutmålning för att säkerställa att det inte kommer in färgpartiklar i ögonen och på huden i ansiktet.

Mer detaljerad information om säker användning av industrifärger: