Utbildningskrav för användare av diisocyanater

Från den 24 augusti 2023 krävs utbildning för användning av diisocyanater för att skydda arbetstagare. Arbetsgivare måste se till att användare av diisocyanat har genomgått utbildning i säker användning. Kemikalieleverantören ska se till att mottagaren får information om utbildningskravet och att det anges på förpackningen.

DIISOCYANATER

Diisocyanater klassificeras enligt den harmoniserade klassificeringen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008(2) som luftvägssensibiliserande i kategori 1 och hudsensibiliserande i kategori 1. Studier visar att respiratorisk sensibilisering för diisocyanater både via huden och luftvägarna orsakar arbetsbetingad astma hos arbetstagare, vilket ses som ett betydande arbetshälsoproblem. Den risk för människors hälsa som sensibiliseringen orsakar är oacceptabel.

REACH-FÖRORDNING OM DIISOCYANATER

Europeiska unionen publicerade REACH-förordningen om diisocyanater i augusti 2020. Förordningen specificerar behovet av utbildnings- och märkningskrav för diisocyanater med en koncentration över 0,1 viktprocent för industriella och professionella användare.

UTBILDNINGSKRAV
För användning av diisocyanater krävs utbildning för att skydda arbetstagare. Utbildningen för industriella och professionella användare har fastställts på EU-nivå och ska ha genomgåtts senast den 23 augusti 2023. Målet för utbildningen är att ge vägledning för hur man förhindrar exponering för diisocyanater på arbetsplatsen och hur man använder produkter som innehåller diisocyanater på ett säkert sätt. Arbetsgivare måste se till att användare av diisocyanat har genomgått utbildning i säker användning. Från den 24 augusti 2023 får företag inte använda diisocyanater om användaren inte har genomgått en utbildning i säker användning med godkänt resultat.

MÄRKNINGSKRAV
Kemikalieleverantörer har från och med den 24 februari 2022 varit skyldiga att se till att mottagaren får kännedom om utbildningskravet och att utbildningskravet är markerat på förpackningen: ”Fr.o.m. den 24 augusti 2023 krävs genomgången utbildning innan industriell eller professionell användning tillåts.” Kemikalieleverantören ska se till att mottagaren har möjlighet att genomgå utbildningen.

Kraven i begränsningen gäller inte kemikalier som har mindre än 0,1 viktprocent diisocyanater.

DIISOCYANATUTBILDNING

Hur går utbildningen till?

 • Utbildningen äger rum på webbplatsen Safe Use and Handling of Diisocyanates : https://www.safeusediisocyanates.eu/
 • Utbildningsmaterialet och kurserna finns på de officiella språken i medlemsstater till vilka ämnena eller blandningarna levereras.
 • Svenskspråkig utbildning är tillgänglig från juli 2023.
 • Utbildningen kostar fem (5) euro per person.

Vad innehåller utbildningen?

 • Utbildningarna är indelade i tre nivåer efter exponeringsrisk.
 • Minimikravet är en allmän utbildning (level 1), och därefter genomförs vid behov en utbildning på mellannivå (level 2) och en fördjupad utbildning (level 3).
 • Innehållet i utbildningen väljs efter exponeringsrisken. Till exempel vid utomhusbesprutning, med begränsad eller naturlig ventilation (inklusive stora industrihallar) är fördjupad utbildning (level 3) obligatorisk.
 • Studiepaketet på webbplatsen består av moduler, av vilka de som behövs väljs ut efter exponeringsrisk.
  • Producenter, arbetsledare: level 1
  • Målning med roller eller pensel: level 2
  • Sprutmålning inomhus – ventilerad lackeringsanläggning: level 2
  • Sprutmålning inomhus – öppet utrymme, egenventilation: level 3
  • Sprutmålning utomhus: level 3
 • För personel som sprutarbeten och färghanterare (distributörer) rekommenderar vi modul 034 (Coatings => 034 Yrkesmålning – Sprutning av beläggningar utomhus), som omfattar utbildning på fördjupad nivå.
 • Godkänt slutprov berättigar till ett intyg om genomförd utbildning.
 • Utbildningen ska förnyas minst vart femte år.

VILKA AV NOR-MAALIS PRODUKTER INNEHÅLLER DIISOCYANATER?

 • Normadur härdare
 • Normadur Aqua härdare
 • Normafine härdare (<0,1 vol% => ingen utbildning krävs)
 • Normatop härdare

 

LÄS MER: Arbetssäkerhet vid användning av polyuretanfärger